خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

تاریخچه

با اولين گزارشات مبني بر شيوع بيماري ويروسي خطرناك تريستيزا در دهة 70 شركت باغداري فجرساري درصدد سالم سازي ارقام تجاري براي منبع پيوندك نمود. بر اين اساس طي قراردادي با بخش گياهپزشكي دانشگاه مازندران، دو رقم مركبات بازارپسند شامل نارنگي انشو پيش رس مياگاوا وپرتقال تامسون ناول از طريق فرايند پيوند انتهايي نوك شاخساره Micro Shoot Tip Grafting (M.S.T.G) سالم سازي (عاري سازي از بيماريهاي ويروسي و شبه ويروسي) گرديد با اين روش تعداد 100 اصله نهال از دورقم ياد شده ، توليد و طي يك دورة دوساله قرنطينه و انجام تستهاي لازم، در اختيار شركت قرار داده شد.


به منظور نگهداري نهالهاي مذكور ، گلخانه‌اي شيشه‌اي به مساحت 500 متر مربع در سال 1378 احداث گرديد طي سالهاي 78 الي 80 تعداد معدودي از اين نهالها تكثير شد.


همچنين به منظور تأمين پيوندك به تعداد كافي، درختاني از ميان كلونهاي موجود در باغات، از نظر سلامت و عاري از بيماري و براساس مشاهدات ظاهري و انجام تسهاي اليزا و استابورن شناسايي گرديدند.


درهمين راستا درسال 1380 تعداد 4000 اصله نهال از ارقام ياد شده و نيز پرتقال ايتاليايي و سانگين جهت واكاري در باغات شركت توليد شدند.طي سالهاي 80 و 81 شركت اقدام به ورود 15 رقم تجاري مطرح در كشور اسپانيا كه در كشور موجود نبودند نمود . اين ارقام براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي بصورت پيوندك (از هر رقم 100 عدد پيوندك) با اخذ گواهي سلامت از كشور مبدأ و تحت نظارت سازمان مذكور وارد كشور گرديد و به مدت 2 سال درشرايط قرنطينه نگهداري و پس از انجام كليه ايندكسها و تستهاي لازم توسط سازمان حفظ نباتات و بخش گياهپزشكي دانشگاه 

مازندران و صدور گواهي سلامت ، اجازه ترخيص جهت تكثير يافته و در همين راستا با افزايش منابع پيوندكِ سالم، امكان افزايش توليد نهال نيز فراهم گرديد.


درسال 1381 بخش اسكرين هاوس (توري خانه ضد ورود حشرات) با استانداردهاي مركز تحقيقات كشاورزي اسپانيا و اخذ تائيديه از سازمان حفظ نباتات كشور براي اولين بار در كشور در واحد توليد شركت فجر ساري احداث گرديد. وسعت اين مكان ايزوله 250 متر مربع بوده كه جهت نگهداري پايه‌هاي مادري سالم (منبع پيوندك) تعريف و تعيين گرديدهاست. همچنين درسال 1382 فضاي گلخانه‌هاي ياد شده تا 3000 متر مربع افزايش يافت .


اين گلخانه‌ها‌ بصورت تونلي به ارتفاع 5/4 مترو به روش سه قلو ساخته شدند .