خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

بخش آزمایشگاه

مراحل برآورد كميت و كيفيت ميوه در آزمايشگاه شركت انجام گرديده و شامل موارد زير است:• نمونه برداري: نمونه برداري بطور تصادفي از درختان سطح باغ وازهر4 جهت درخت كه در مجموع 10 عدد ميوه را شامل ميشود انتخاب مي‌گردد. (ميوه‌ها بايد درحال رسيدن باشند)


• سپس برآورد وزن ، قطر و ارتفاع هر ميوه انجام گرديده بگونه‌اي كه قطر و ارتفاع توسط كوليس ، وزن ميوه توسط ترازو و بر حسب گرم اندازه‌گيري مي‌شود.


• تعيين حجم آب ميوه‌ها: بعد از گرفتن آب ميوه ، از تك تك ميوه‌ ها در نهايت حجم كلي آب‌ ميوه در بُشر بر حسب CC (سي سي) بيان مي‌شود.


• برآورد قند ميوه: ميزان مواد جامد محلول ميوه (بريكس) توسط دستگاه رفركتومتر،از آب ميوه‌اي كه از صافي عبور داده شده است برآورد مي‌شود.


• برآورد اسيد ميوه: ميزان اسيد ميوه با توجه به سود مصرفي برآورد مي‌شود.


• برآورد نسبت قند به اسيد :
در اين مرحله نسبت قند به اسيد كه بيان كننده كيفيت ميوه است برآورد مي‌شود.