خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

آموزش کارکنان

 

 

در راستاي ارتقاي مهارتهاي علمي و عملي كاركنان در سطوح مختلف مديريتي و كارشناسي و تخصصي، دوره‌هاي آموزشي مختلفي طي سالهاي اخير از سوي شركت با موضوعاتي نظير آموزش استراتژيك، مديريت ، روابط عمومي، مالي، كنترل آفات، سورتينگ، مركبات، GPS ، كوددهي، سمپاشي، كامپيوتر، قانون تجارت، فرهنگي و معارف و ديگر دوره‌هاي عملياتي، برگزار گرديده و اين بخش به عنوان اصل مهم در كاهش آسيبهاي تخصصي و ارتقاي بهره‌وري كاركنان بطور مستمر و فراگير در دستور كار قرار دارد.