خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

لیمو لایم بیرس

 

 

 

لایم بیرس :  

منبع: به عنوان پیوندک چوبی از Willits & Newcomb, Thermal, Ca در سال 1977.

والدین/ منشاء :درخت منبع اصلی از Hayos Ranch, Indio, Ca.

لایم بیرس از یک نهال بذری حاصل از بذر میوه رقم تاهیتی منشاء گرفته است.

پایه های مناسب:  Citrus macrophylla, Yuma , Ponderosa lemon

فصل برداشت در ریورساید: مهر تا آذر

 

 

 


میوه های این رقم به طور عادی بدون بذر است .  این واریته ،از لحاظ ژنتیکی تریپلوئید است.

 

 

تهیه و ترجمه:  مهندس محبوبه آل بویه

bearsslime       لایم بیرس :   منبع: به عنوان پیوندک چوبی از Willits & Newcomb, Thermal, Ca در سال 1977. والدین/ منشاء :درخت منبع اصلی از Hayos Ranch,...