خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

اهداف کیفیت در فجر ساری

<<اهداف بلند مدت شركت>>

اهداف بلند مدت شركت عبارتست از :

•افزايش در سودآوري و عايدي سهام.

•ايجاد تحول در باغداري شركت و منطقه از طريق جايگزيني بهترين ارقام موجود دنيا و بكارگيري تازه‌ترين يافته‌هاي علمي روز.

 

 

 

 << استراتژي شركت >>

استراتژي شركت نيز عبارتست از:

•توسعه سرمايه‌گذاري زيربنايي.

•ارتقاء دانش علمي و تخصصي پرسنل.

•اهميت به بخش تحقيقات و بخصوص تحقيقات كاربردي.

•تنوع بخشي و توليد محصول از ارقام مختلف و بازارپسند.

•توسعه صادرات.

 <<سياستهاي ميان مدت شركت>>

سياستها و اقدامات اجرايي ميان مدت شركت عبارتست از:

 

•ارتقاء كيفيت محصولات و كاهش قيمت تمام شده.

•برقراري نظام (اندازه‌گيري بهره‌وري كاركنان و طراحي سيستم تشويق و تنبيه متناسب طراحي سيستم تشويق طراحي سيستم تشويق و تنبيه متناسب بمنظور افزايش بهره‌وري.

•استفاده بهينه در مصرف سموم و اجراي مديريت تلفيقي آفات.

•بهينه‌سازي مصرف كود.

•شناسايي دارايي‌هاي غير مولد و حذف تدريجي آن.

•سرمايه‌گذاري‌هاي مولد از طريق سيستم بانكي يا منابع داخلي .