خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

آگهي مرحله دوم مناقصه حمل و نقل مرکباتl

شركت كشاورزي و باغداري فجر ساري (سهامي خاص) در نظر دارد حمل و نقل محصول مرکبات خود در حدود 3500  تن را از طریق کامیونت به میادین فروش در شهرهای داخلی کشور از طریق مناقصه کتبی اقدام نماید .

اشخاص و یا شرکت های حمل و نقل می توانند با توجه به شرایط شرکت در مناقصه پیشنهادات خود را به آدرس ساری ، کیلو متر سه جاده گلما دفتر مركزي شرکت مراجعه نمایند. 

×    زمان تحویل قیمت های پیشنهادی :

درپاکت دربسته تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1394/06/24می باشد.

×    زمان بازگشایی پاکت ها:

ساعت 10 صبح  روز سه شنبه مورخ 1394/06/24 خواهد بود

×    تلفن تماس :

×    50- 33153347  (011)  

×    09112583992        -   09111562015  

شرکت کشاورزی و باغداری فجر ساری(سهامی خاص )

                                                                          دانلود شرایط