خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

آگهي مناقصه (( برداشت و بسته بندي مركبات و كيوي با اعلام نرخ پايه ))

شركت كشاورزي و باغداري فجر ساري(سهامي خاص) در نظر دارد جهت انتخاب پيمانكار برداشت و بسته بندي مركبات و كيوي به مقدار حدود 3500 تن از واحدهاي تحت پوشش خود را ازطريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط با اعلام نرخ پايه واگذار نمايد از متقاضيان درخواست مي گردد جهت كسب آگاهي از شرايط شركت در مناقصه و دريافت مشخصات مربوطه از روزدرج آگهي به سايت   www.fajre sari.com   و يا به آدرس ذيل  مراجعه فرمايند .

 

×     زمان تحویل قیمت های پیشنهادی :

  • درپاکت دربسته تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1394/05/24 می باشد.

×     زمان بازگشایی پاکت ها:

  • ساعت 10 صبح  روزيكشنبه مورخ 1394/05/25خواهد بود.

 

×     تلفن جهت کسب اطلاعات :  

(                     50- 33153347  (011)  

(                     09112583992        -   09111261292      

 

شرکت کشاورزی و باغداری فجر ساری(سهامی خاص )

دانلود فایل pdf  شرایط برداشت