خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان از مجموعه باغات و گلخانه شرکت باغداری فجر ساری

در مورخه 1393/07/02جناب آقای مهندس سعیدی کیا ریاست محترم بنیاد مستضعفان به اتفاق مدیر عامل هلدینگ کشاورزی جناب آقای مهندس سمیعی از مجموعه باغات و گلخانه مدرن تولید نهال استاندارد مرکبات شرکت باغداری فجر ساری بازدید بعمل آوردند.

 ایشان در طی بازدید ضمن مورد اهمیت قراردادن توسعه باغداری و محصولات گلخانه بر اجرای سریع پروژه های تولید پیوندک سالم از ارقام تجاری مرکبات در مرزن آباد چالوس ، توسعه سطح گلخانه تولید نهال از 3 هکتار به 5 هکتار و همچنین احداث یک باب گلخانه مجهز 2 هکتاری تولید نهال در استان فارس تأکید ویژه ای داشتند.

 همچنین در خصوص بهره برداری حداکثری از سطوح قابل دسترس رهنمودهای لازم ارشاد فرمودند.