خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

 با موضوع:

1-  بررسی عوامل موثر بر کیفیت پوست مرکبات

2- کشت میوه های معتدله در عرض های جغرافیایی پایین

در مورخه 29/3/1392 ، با حضور آقای دکتر مجید راحمی از دانشگاه شیراز ، آقای مهندس قایخلو مدیریت محترم شرکت فجر ، جمعی از کارشناسان شرکت  کشاورزی و باغداری فجر ساری  و مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در واحد بهارستان برگزار گردید، که اهم مطالب ذکر شده به شرح زیر می باشد:

بررسی عوامل موثر بر کیفیت پوست مرکبات

نقش نیتروژن در کیفیت پوست میوه:

 افزایش ازت حساسیت پوست مرکبات را به لکه دار شدن افزایش می دهد.

همچنین زبر شدن پوست مرکبات با افزایش میزان نیتروژن در ماده خشک برگ افزایش می یابد. 

نقش فسفر:

فسفر روی کیفیت پوست مرکبات تاثیر دارد. مثلا با افزایش غلظت تا 14/0% سبز شدن مجدد (والنسیا) در ابتدا کاهش شدید نشان داده و از غلظت 14/0 به بعد کاهش یکنواخت دارد.

نقش پتاس:

با افزایش غلظت ضخامت پوست افزایش می یابد.

اثرات بور:

کمبود بور باعث بی رنگ شدن albedo  در میوه های جوان می شود.

نقش سولفور:

کمبود سولفور باعث کوچک شدن میوه، افزایش ضخامت پوست در پرتقال واشنگتن ناول می شود.

کشت میوه های معتدله در عرض های جغرافیایی پایین Temperate Fruits in Low Latitudes

درختان مناطق معتدله در زمستان به خواب می روند و برای خارج شدن از خواب به سرما نیاز دارند. 

جهت دریافت بهترین عملکرد کاشت ارقام معتدله برای مناطق نیمه گرمسیر با استفاده از عرض جغرافیایی و ارتفاعات در مناطق مرتفع،  جهت غلبه بر سرما  باید فاکتورهای زیر در نظر گرفته شوند:

1-    استفاده از ارقام با نیاز سرمایی کمتر                                  Low chilling caltivars

2-    پایه هایی که نیاز سرمایی درخت را پایین می آورند،            Low chilling rootstocks

3-    محلولپاشی با مواد شیمیایی ،                                                Chemical spray

4-    هرس ویژه ،                                                                          Special pruning                                                                                                    

5-    استفاده از آبیاری بارانی بالای درخت ،                                  Over tree sprinkler                                                            

    SUMMARY

   In the subtropics (between 15o and 30o latitudes), buds go into winter rest (endodormancy) requiring chilling to resume growth. Some chilling occurs but often not enough, so that chemical or cultural treatments are needed for budbreak and a new cycle.

   In the tropics (mostly 0-15o latitude), no chilling occurs and both temperature and daylength are relatively uniform and successful culture depends on artificial induction of a new growth cycle after floral initiation is assured, but before endodormancy becomes dominant.