خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

فرایند تولید نهال


شركت باغداري فجر ساري اولين شركت در راستاي توليد نهال در گلدان و شرايط گلخانه‌اي مي‌باشد .

قابل ذكر است قبل از اين، توليد نهال در شرايط و بستر مزرعه و زمين انجام مي‌پذيرفت.

اگرچه توليد نهال در گلدان و شرايط گلخانه تجربه جديدي بود و تا رسيدن به شرايط ايده‌آل، توليد نهال همواره نيازمند كسب اطلاعات علمي و فني نوين بوده است.

 

فرآيند توليد نهال در شركت فجر ساري شامل موارد زير است

1. تهية بذر كه از ميوه‌هاي رسيده از درختان بذري پايه استخراج مي‌شوند.

2. كاشت بذر

3. انتقال نهال بذري

4. پيوند

5. مراقبت از پيوند

در نهالستانهاي شركت كليه مسائل بهداشتي از بدو ورود به نهالستان تا خروج از آن دقيقاً رعايت مي‌شود.

بگونه‌اي كه اين گلخانه‌ها داراي توري ضد ورود حشره و درب ‌هاي ورودي 2 قسمتي هستند.